นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท คิปปี้ อีควิปเม้นท์ จำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “องค์กร”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่าน สามารถเชื่อมั่นได้ว่า “บริษัท” มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อ ชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วน บุคคลซึ่งดาเนินการโดย “บริษัท” รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดาเนินการแทนหรือในนามของ “บริษัท” โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ “บริษัท” ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย “บริษัท” เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจ หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดาเนินการโดย “บริษัท” และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ “บริษัท” (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และ บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย “บริษัท” (รวมเรียกว่า“บริการ”)

บุคคลมีความสัมพันธ์กับ “บริษัท” ตามความในวรรคแรก รวมถึง

1)  ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2)  เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานลูกจ้าง
3)  คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
4)  กรรมการ ผู้รับมอบอานาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใน รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ “บริษัท”
5)  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ“บริษัท”
6)  ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.kippyequipment.com รวมทั้งระบบแอปพลิเคชันอุปกรณ์หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย “บริษัท”
7)  บุคคลอื่นที่“บริษัท”เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นผู้สมัครงานครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้าประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
ข้อ 1) ถึง 7) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้คุณอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้น ๆ นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

1. บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของเรา
2. บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
3. บริษัท หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของเรา

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่“บริษัท”เก็บรวบรวม
“บริษัท” เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่“บริษัท”เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง ให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทาแบบ สารวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย “บริษัท” หรือเมื่อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ “บริษัท” ณ ที่ทาการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ ควบคุมดูแลโดย “บริษัท” เป็นต้น
2) ข้อมูลที่ “บริษัท” เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ “บริษัท” ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่“บริษัท”เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดย ทแี่ หล่งข้อมูลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ “บริษัท” เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงาน ของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับ ข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ “บริษัท” มีหน้าที่ตามพันธกิจในการ ดาเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐใน การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจาเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ “บริษัท” ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ “บริษัท”
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธม่ให้ข้อมูลที่มีความจาเป็นในการให้บริการของ “บริษัท” อาจเป็นผลให้ “บริษัท” ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือ บางส่วน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่“บริษัท”เก็บรวบรวม
“บริษัท” อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ “บริษัท” รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ “บริษัท” เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมี ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ เช่น ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลสาหรับการติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ ”บริษัท”
คุ๊กกี้
“บริษัท” เก็บรวบรวมและใช้คุ๊กกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความ ดูแลของ “บริษัท” เช่น www.kippyequipment.com  หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อ การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของ “บริษัท” และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความ สะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ “บริษัท” และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาไปเพื่อปรับปรุง เว็บไซต์ของ “บริษัท” ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งาน คุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท” ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่ กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ “บริษัท” หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
“บริษัท” จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตาม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวแล้ว “บริษัท” จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ กฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดี ความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน “บริษัท” ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่า ข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท” มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้ สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้อง ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึด มั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ “บริษัท” อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษา ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ โดย “บริษัท” มีมาตรการ รักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
บริการของ “บริษัท” อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือ บริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ “บริษัท” ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อ ทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ “บริษัท” ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอานาจควบคุมถึงมาตรการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความ เสียหาย หรือการกระทาอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท” อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทา การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.kippyequipment.com โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับ แก้ไขกากับอยู่ อย่างไรก็ดี “บริษัท” ขอแนะนาให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่าง สม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ “บริษัท” ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะ ทาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ “บริษัท” การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ “บริษัท” ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการ รับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว

กำหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง
หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล เพิกถอน หรือการไม่กดเลือก (opt-out) ซึ่งความยินยอมของคุณ หากคุณมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อเรา ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อแนะนำติชม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริการของ บริษัท คิปปี้ อีควิปเม้นท์ จำกัด ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ 02-8841457 หรือ Line Official Account : @kippy888  
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้